Random Athlete
Nagatani Tatsuya
Ironman Japan 2013 (11:26:23)